Блог

Езиково-говорно развитие от 0 до 7 годиниХаресай и сподели
 •    Речта не е вродена способност, а е свързана със социалното развитие на чове-ка. Правилното овладяване на речта зависи от редица фактори – общо здраво-словно състояние на детето, функциониране на нервната система, нормално развитие на интелекта, пълноценно речево обкръжение. В своето развитие ези-кът и говорът преминават през определени етапи, за да се формират в края на предучилищната възраст в една сложна, уравновесена система за общуване, за обмен на познания и мисли с околната среда.Усвояването на родния език преминава през общи закономерности, които са еднакви за всички деца. Изследователите на детската реч определят няколко етапа в нейното развитие – подготвителен – до 1 годишна възраст; период на първоначално овладяване на езика – до 3–тата година, период на обогатяване на езика и развитие на говора в процеса на практика-та – до 7–мата год.; последен етап – усъвършенстване на езиково-го-ворните умения в периода на училищното обучение.

  Схемата на овладяване на речта от практически здравото дете може да бъде сведена до следното:

  Първите прояви на разбиране на човешката реч намират израз в първите реакции на детето на гласа на говорещия. В края на 2-та седмица след раждане-то бебето престава да плаче, когато му заговорят, в края на 4-та седмица песента му действа успокояващо. Детето започва да извръща главичката си по посока на говора и да реагира по определен начин на промените в силата на гласа.

  В първите месеци от живота на детето на базата на вродени рефлекси започ-ва да продуцира неясни звуци, които се наричат гукане. На 3-4 месечна възраст техният характер се изменя – те стават по-определени, придобиват различно ин тонационно оформление и се определят от примитивните емоционални прежи-вявания на малкото дете. Първите звуци са неволеви (не зависят от волята, не се регулират от съзнанието).

  В периода на гукането първо се появяват гласните звукове А, О, У като най-лесни за артикулиране, след това лабиалните (устнени) съгласни П, Б, М и най-накрая веларните (гърлените) К, Г, и Х.

  Към 5-ия месец детето започва активно да слуша звуците от ОС, заглежда се все по-често в устните на говорещия и несъзнателно се опитва да им подражава. Към 6-ия месец това подражание става все по-устойчиво и повтарящо се поведе-ние и довежда до струпването на отделни срички, които бележат появата на т.нар. лепетна реч – па-па, ба-ба и др. Гукането и лепетната реч представляват случайни звукови съчетания, които не са средство за общуване. Члез тях детето изразява своето настроение и самочувствие, при това упражнявайки своя гласов апарат. Поради тези причини е прието гукането и лепетната реч да се наричат подготвителен етап в развитието на детската реч.

  Около 1-та година се появява първата дума, която бележи началото на етапа на първоначално овладяване на родния език. Първата дума в детския говор е та зи, която то свързва съзнателно с нейното значение. Много често тя носи обоб-щен характер, т.е. една и съща дума може да означава различни неща (напр. молба, радост, жалба, обръщение и др.). Първо се появяват двусрични думи с повтарящи се срички, лесни за изговаряне – мама, баба, тата, кака и т.н. Посте-пенно се появяват съществителни имена, глаголи, прилагателни и т.н.

  Периодът на 2-та год. се характеризира с интензивно обогатяване на речника до 300-400 думи и появата на първите изречения. В началото само една дума може да носи смисъла на цялото изречение – т.нар. еднословни фрази. До края на  2-та год. постепенно се овладява простото изречение, което най-често е от типа „Мими ам.”, „Ам кашата” и др. подобни. Към края на 2-та година думата се употребява по-точно и речта се превръща в средство за общуване, тъй като у де-тето се заражда потребността от общуване чрез говорене.

  Към края на 3-та год. речта на детето в основни линии е сформирана. Речни-кът бързо се обогатява до около 1 000 – 2 000 думи, като по-голямата част от тях са съществителни. Детето овладява активно граматичните категории и син-тактичните правила при оформяне на изреченията си (съгласув. по род и число, основни глаголни времена, употр. на по-сложни изречения и по-сложен слово-ред в изр-та), умее накратко да разказва за своите преживявания и наблюдения.

  През следващият период на ПУВ (3-7 год.) постепенно се преодоляват фоне-тичните несъвършенства – до края на този период детето усвоява правилното произношение на всички гласни и съгласни зв., преодоляват се някои размест-вания на звукове и срички в по-сложни думи. Продължава обогатяването на речника – на около 6-год. възр. Детето владее до около 3 000 думи, от които ½ са съществ., след което идват глаголите, прилагат., наречията, съюзите и пред-лозите. Продължава граматичното усъвършенстване на речта – служи си с все по-сложни изречения, усъвършенства словореда, почти изчезва неправилната употреба на някои глаголни времена. Звукопроизношението още е в процес на развитие и усъвършенстване – в процес на овладяване и диференциране са зву-ковете С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, а звуковете Р и Л могат да се появят чак към 6-7-та го-дина. В основата на особеностите на детското произношение лежи незавърше-ното развитие на централната нервна система.

  В този период може да се появи т.нар. физиологично заекване, което се смята за норма в развитието на детската реч и се свързва с  все още недо-развитата дет ска нервна система. Най-често се изразява се в повторения на цели думи.

  Необходимо е родителите да познават в общи линии особеностите в езиково-говорното развитие на детето, за да могат при нужда своевременно да потърсят помощта на логопед или педиатър, а това трябва да стане в следните случаи:

  – ако до 4-тата седмица след раждането детето не реагира на даден звуков дразнител – може да се касае за проблеми със слуха;

  – при непояваване на гукане и лепетна реч – също е вероятно наличие на проблем със слуха;

  – ако след 3-тата година не се е появил никакъв говор или все още е на ниво лепетна реч – вероятно е да се касае за общо езиково-говорно недоразвитие;

  – ако след 5-тата година се наблюдава неправилно произношение на един или няколко звука (липса на звука, замяна с друг звук или неправилна артикула-ция);

  – заекване;

  – при всички случаи, в които родителите имат притеснения или съмнения относно езиково-говорното развитие на децата си.

   

  **********************************

  Детето на 2 години трябва да може да:

  • Разбира и изпълнява молба (инструкция) от 2 части („Отиди в кухнята и донеси чаша.“)
  • Разбира обобщаващото значение на думата (виждайки различни видове столове, детето винаги казва „Това е стол.“).
  • Има речников запас от 200-400 думи, предимно думи с ежедневно-битов характер.
  • Използва фраза (изречение) от 2-4 думи.
  • Разбира значението на предлозите на практика.

   

   

  Детето на 3 години трябва да може да:

  • Назовава своето име, пол, възраст, изпълнява инструкции („Сложи куб-чето в кутийката. Сложи кубчето под кутийката.“)
  • Назовава цвета и формата на предметите.
  • Речников запас около 1 000 думи, употребяват се вече съюзи и предлози.
  • Изпълнява двойни инструкции („Първо ще си измиеш ръцете, а после ще обядваш.“).
  • Използва обобщаващи фрази от над 3-4 думи с употреба на множ. число на съществителните имена и глаголите.
  • Разбира несложни сюжетни картинки. Може да разказва накратко за своите преживявания и впечатления.

   

  Детето на 4 години трябва да може да:

  • Речников запас около 1 500 – 2 000 думи. Изреченията са от 5 и повече думи. Употребяват се и сложни изречения.
  • Задават се много въпроси с участието на въпросителните думи „Кой?“, „Защо?“, „Кога?“, „Къде?“ и т.н.
  • Съгласува прилаг. и съществ. имена по род и число, както и съществ. имена с числител. имена. Използва умалителната форма на същ. имена.
  • Умее да слуша и разбира по-дълги разкази и приказки.

   

  Детето на 5 години трябва да може да:

  • Знае адреса си. Използва сложни изречения и прости разширени от 5-6 думи.
  • Речников запас около 3 000 думи.
  • Използва антоними (думи с противоположно значение), както и минало и бъдеще време.
  • Разбира и употребява повечето предлози.
  • Може да брои до 10 и да свързва количество с число.
  • Разбира предназначението на предметите и откакво са направени. Може да образува прил. имена от съществителни (желязо – железен)
  • Правилно определя ляво-дясно на себе си, но не и на друг човек.
  • Умее да преразказва кратък текст.
  • Начало на форимране на звуковия анализ на думите (може да определя и отделя първия звук на думата).

   

  Детето на 6 години трябва да може да:

  • Речников запас около и над 4 000 думи.
  • Може да произнася всички звукове правилно. Изключение може да пра-вят Р и Л. (Понякога тяхната артикулация се усвоява след 6-7 год. възр.)
  • Разбира и използва абстрактни понятия.
  • Може да разказва и преразказва за събития от предния ден или няколко дни назад, опитвайки се да изразява и своето отношение към събитията.
  • Самостоятелно обобщава и класифицира предмети по даден признак (напр. банан, ябълка, диня – плодове …)
  • Различава по слух и диференцира слухово и в артикулацията си всички звукове от речта.
  • Интензивно развитие на звуковия анализ и синтез на думите (определя първи, последен и по средата звук, разделя думите на срички, на звукове, може да каже дума с определен първи или последен звук … )

   

   

  Детето на 7 години трябва да може да:

  • Използва съществителни с обобщаващо значение.
  • Използва антоними, синоними.
  • Задава сложни въпроси и отговаря на такива.
  • Умее да описва накратко предмет, да прави разказ по серия картинки, по преживяване, да съчинява приказки и фантазни истории.
  • Познава и умее да пише числата до 20, буквите, умее да събира и изважда числата до 10, да синтезира 2 звука в сричка.
  • Окончателно развит звуков анализ и и синтез на думите.

  логопед  Даниела Стефанова

  GSM: 0889  955 309


27/02/2018
Коментари