Блог

Професор д-р Емил Георгиев Симеонов, д.м.нХаресай и сподели

Всеки от нас може да изброи на пръстите на едната си ръка хората които са повлияли най-много житейският им път. Аз съм един от малкото, които са имали привилегията да срещнат професионални ментори в началото на кариерата си и над 30 години и са могли да черпят от тяхният опит и да се зареждат от работният им ентусиазъм. Проф. Емил Симеонов безрезервно отдаде последните три десетилетия за основаването и развитието на генетиката в България.  Без съмнение, и напълно заслужено, той може да бъде  наречен доайен на клиничната генетика в страната ни.

Роден в учителско семейство, Емил завършва с отличие средно образование в родният си град Видин и през 1959 се дипломира като лекар от Медицинска Академия в София.

Преминал през всички нива на българското здравеопазване – селски участъков лекар (1959-1962), клиничен ординатор в Детскаклиника- ИСУЛ,  c ръководител проф. БратанБратанов (1962-1965)  Емил придобива специалност по педиатрия и става завеждащ Детско Отделение в районна болницаДулово  (1965 – 1966).

Интересът му към генетиката, стимулиран от учителите му проф. Бр. Братанов и проф. З. Станчев, води до редовна аспирантура по медицинска генетика във II Московски Медицински Институт (1965-1969) и кандидатска дисертация „Клинико-генетично изследване на захарната болест в детската възраст”.

Академичната и лекарската му кариера продължава като асистент в Детска клиника-ИСУЛ (1969-1972); старши и главен асистент(1982) в клиниката по детска ендокринология на Научен Институт по Педиатрия, София; доцент по педиатрия (1987); д.м.н.“Ранна диагноза и профилактика на вродените аномалии“ (1996); професор по педиатрия (1997); консултант по клинична генетика, Детска клиника, МБАЛ «Александровска» (2003).

Професор Симеонов получава специалност по детска ендокринология (1972-1982), а през 1978 г. основава и ръководи секция “Клинична генетика”, Катедра по Педиатрия, София. Следва допълнителна квалификация по медицинска и клинична генетика в Глазгоу, Лондон, Манчестер и Ротердам  по времето на което проф. Симеонов черпи опит и създава лични и професионални коктакти с водещите медицински генетици Cedric Carter, Marcus Pembrey, Peter Haprper, Michael Baraitzer, Robin Winter, Hans Galljard и John Carrey, дългогодишен президент на Америкаското Общество по Медицинска Генетика.

Oсвен блестящ клиницист, др. Симеонов е и изключително продуктивен учен с над 130 статии в български и чуждестранни медицински списания, 25 от които са публикувани през последните 10 години! Научният му принос включва също и участие в 14 учебници и монографии и над 170 конгресни представяния, основната част от които са в областта на медицинската генетика.  Приносът му за образованието на немедицински лица е засвидетелстван с 23 научно-популярни статии, и множество радио- и телевизионни участия.

Професор Симеонов е участник в 6 международни научни проекта, включително  ръководител за България на Международния Консорциум по Генетика на Краниосиностоза, координиран от мен и финансиран от Националният Института по Дентални и Лицево-челюстни Болести на САЩ (NIDCR/NIH, USA).

Аз имах доброто щастие да бъда първия специализант на Професор Симеонов по медицинска генетика и под негово ръководство и с неговата безрезервна подкрепа между 1985-1991 придобих необходимия опит и специализация по педиатрия и генетика, което доведе до поканата да работя като медицински генетик в Университета на Индианаполис, Индиана, САЩ.  През изминалите 25 години самият аз имах възможноста да се изградя като педиатър и генетик, да добия професура и да изградя Секция по Генетика в Университета на Калифорния Дейвис, но нашият контакт никога не се прекъсна.  През 1998  прооф. Симеонов бе поканен от мене за обмяна на опит в Университета Johns Hopkinsв Балтимор, Мериленд, където прдстави постиженията на българската генетика и дълбоко впечатли тогавашният ми ментор Д-р Victor McKusick, признат за основател и “баща” на медицинската генетика в световен мащаб.  Без съмнение моето професионално развитие би било съвсем различно ако през 1985 проф. Симеонов не ми беше казал “ с бялата престилка утре в 8 часа пред 185 кабинет на АГ-то, а за заплата…ще видим…”. Благодаря Ви,  Професор Симеонов, и не само за мене, но и за всичко което направихте за българските семейства и деца, за изграждането на многото генетични кадри, служби и клинични програми, за приносите Ви за развитието на скрининговите програми за новородени деца и за програмата за регистрация на вродени аномалии. Вие сте “бащата” и лицето на клиничната генетика в България!! Честит Юбилей и за много години! Създаденото от Вас е важна част от историята на медицинската генетика в България! Не остарявайте.

 

ПРИНОСИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ГЕНЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

 

 • създаване и развитие на педиатричната генетика в България
 • въвеждане на педиатрично генетично консултиране, основано на компетентно дисморфологично фенотипизиране;
 • участие при въвеждането на генетичния скрининг за ФКУ и вроден хипотиреоидизъм при новородени деца;
 • участие при внедряване в клиничната практика на инвазивната пренатална диагноза, заедно с проф. Хаджиев от Майчин дом и лабораторните специалисти проф. Калайджиева и проф. Кременски;
 • основател и ръководител на Секция „Клинична генетика”/ 1978 – 2001 г. /, с активното съдействие на директорите на институтите по педиатрия / проф. Ш. Ниньо / и акушерство и гинекология / проф. Светославова /.След 1990 г. СКГ включва клинично отделение, интензивен и лабораторен сектори;
 • създадетел и ръководител на Софийски регионален регистър за вродени аномалии / 1996 – 2001 г. /;
 • приноси към изучаването на диагнозата, лечението и профилактиката на наследствените болести на метаболизма, други дисморфични синдроми, изоставане в НПР в детската възраст;
 • създадел и изпълнител на проект за скрининг на болни с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа за болест на Фабри.
 • активно участие в обученето по клинична генетика на педиатри в рамките на ежегодни СДО курсове, посветени на клинична дисмофология, наследствени дефекти на метаболизма, генетичен скрининг, генетично консултиране, пренатална диагноза, изоставане в умственото развитие и пр.
 • активно съдействие за внедряването на геномни методи в клиничната практика;
 • наблюдава и описва за първи път в България редица вродени и наследствени заболявания: атипична фенилеконурия, I-Cell disease, левциноза, некетотична хиперглицинемия, късна форма на бета-галактозидазен дефицит, синдром на чуплива Х хромозома, MPS VI, фамилна форма на синдром на Williams, синдром на Leigh, 22q11  делеционен синдром,  22q13 делеционен синдром, синдром на Aicardi-Goutieres и др.

 

 

4 юли, 2015 г.           Д-р Симеон Бояджиев,

Professor, Pediatrics and Genetics,

Section of Genetics, Department of Pediatrics,

UC Davis School of Medicine, University of CaliforniaTop of Form

 

Присъединяваме се към оценките и пожеланията по случай 80-та годишнина на  проф. Симеонов, с когото имахме удоволствието и честта да работим в продължение на дълги години.

 

Проф. д-р П. Переновска,

Ръководител на клиника по педиатрия,

УМБАЛ „Александровска”

 

 

Проф. д-р Е. Кременски,

Националана генетична лаборатория „Майчин дом”


05/04/2016
Коментари