Блог

ДИАГНОЗАТА „РАК“ НЕ Е ПРИСЪДА! Д-р Христо Дамянов д.м, МЦ „Интегративна медицина”, гр. СофияХаресай и сподели

 

Преди повече от 30 г., професионалните ми интереси преоткриха онкологията като едно ново поле на реализация. По същото време осъзнавах добре, че предизвикателството да се насоча към тази проблемна област е излючително голямо, но и натрупания през годините опит ми подсказваше, че бъдещето предлага шанс за сериозни промени, които биха довели до възможността десетки хора да се разделят с кошмара – диагнозата рак.

В процеса на професионалната ми реализация не беше трудно да достигна до извода, че общоприетата стратегия и тактика при лечението на туморното заболяване е натоварена с нереалистични очаквания, догми и интереси извън медицинската етика.

Първият ми опит да изляза извън отъпканата пътеката на ковенциалността беше свързан с научните ми проучвания насочени към лечението на напреднали неоперабилни тумори на пикочния мехур. Прогнозата и преживяемостта в тези случаи, с използването на стандартните методи – операция, химиотерапия и лъчетерапия – е равнозначна на безпомощност.

В опит да за търсене на нови лечебни възможности, насочих вниманието си към един комбиниран способ за лечение – имунохимиотерапия, неприлагана до този момент при напредналите тумори на пикочния мехур. Още след първите няколко случая, резултатите бяха изненадващо добри.

Последва лечението на нови пациенти и след завършване на клиничното проучване резултатите показаха, че успяхме да отстраним тумора и да запазим пикочния мехур в 75% от  40 болни с рак на пикочния мехур, с невъзможност за оперативно лечение. Това и други мои научни проучвания по-късно бяха защитени в дисертационен труд. За мен това беше ясен сигнал, че панацеята – оперативно лечение е далеч от достатъчното и консервативното лечение има сериозни възможности и перспективи.

През 2006 г., след едно обстойно проучване на световния опит в областта на Интегративната медицина, съвместно с проф. Лъчезар Аврамов от БАН създадохме първия в страната ни център, насочен основно към лечението на онкологични заболявания с методите на Интегративната онкология.

През изминалите години през центъра преминаха на лечение повече от 5000 болни с онкологични заболявания, преобладаващата час от които в крайно напреднал стадий. Натрупан бе сериозен практически опит, даващ ни самочуствие и увереност за правилната посока на развитие, както и реалните възможности за качествено подобрение на резултатите на лекуваните болни. Опирайки се на достиженията от научните изследвания в областта на онкологията и практическия опит на водещи клиники по света ангажирани с приложението на интегративната онкология, ние постепенно разширихме ареала на използваните методи. Това освен, че подобри резултатността от лечението, но и ни разшири кръгозора и убедеността в превъзходството на това ново направление в медицината.

Публикуваните от нас резултати, в престижни научни издания, от лечението на болните с напреднал стадий на заболяването и неуспех от предшестващо конвенционално лечение демонстрираха  успешна резултатност в 80%  от случаите.

В същото време ние се сблъскахме със редица сериозни проблеми извън медицинската технология, които в значителна степен се отразяват негативно на крайната резултатност от лечението. Тук няма да се спираме и да коментираме за некомпетентността и зависимостите на здравната администрация, чиято дейност иначе би трябвало да е насочена към предоставяне на все по качествено и резултатно лечение на болните.

Основният проблем, с който трябваше да се сблъскаме в нашата практическа дейност е ниското ниво на информираност на хората с онкологични заболявания, като цяло. Травмирани и психологически разтроени от неочакваната вест за раково заболяване и при липсата на елементарна информираност, пациентите губят възможността да контролират здравето и живота си, а това е сигурния път за бъдещи разочарования и неудачи. Липсата на информираност ги лишава от правото и възможността за избор на лечение. Резултатът от това е невъзможността за контрол върху качеството на лечебния процес, с всички опасни последици от това.

Над 90% от нашите пациенти са лишени от нужната им информация по една или друга причина и това е водещия фактор те да се насочат към възможностите на интегративната медицина в твърде късен стадий на заболяването, с всички негативни последици от това. Още при първата ни среща с тези болни ние разбираме, че преобладаващата част от тях, независимо от добрата си образованост, са с елементарни представи за заболяването си и възможностите за лечението му. В състояние на стрес и обърканост, вместо информираност, личен контакт, доверие и надежда, пациентът получава бланка за информирано съгласие и съвет да започне незабавно лечение, предложено им от онколозите и нищо повече.

Информираността за възможностите на профилактика за превенция на онкологични заболявания е също на много ниско ниво. Единични са пациентите търсещи компетентно мнение и съвет от специалисти за необходимите мерки за предпазване от рисковите фактори водещи до онкологични заболявания.

За съжаление и обществото като цяло е в дефицит на информираност и ангажираност по проблемите свързани с лечението на онкологични заболявания. Като добавим  актуалните проблеми на системата на здравеопазване и финансовите интереси на държавата и фармацията това, като цяло, в значителна степен допринася за незадоволителните лечебни резултати и липсата на сериозен прогрес.

Осъзнавайки тези сериозни проблеми в практическата ни реализация на достиженията на интегративната онкология ние непрекъснато правим опити да разширим информационната ни дейност с единствената цел – да дадем възможност на все повече пациенти да направят своя правилен избор сами, а не по силата на догми и случайности. Добре разбираме, че проблемите от информационно естество са свързани и с многообразието на  разпокъсана, непълна, често противоречива, а понякога и невярна информация, която затруднява в значителна степен интересуващите се. В тези случаи подборът на информационните източници е от първостепенно значение. В информационното пространство, вкл. литературния пазар, има не малко публикации и книги от престижни автори, като повечето са на английски и това донякъде затруднява достъпа до нея.  Професионалната автобиография и престиж на авторите или източника на информация са водещ критерий в подбора. От съществено значение е  и консултацията с утвърдени специалисти, работещи в областта на интегративната медицина.

Осъзнавайки огромното значение на информационната подготвеност на пациента и след дългогодишен опит в областта на конвенционалната и интегративна онкология, реших да споделя натрупания ни опит и знания в настоящата публикация с основната цел и идея, да се подпомогнат пациентите в правилния им избор за лечение.

Тази информация е насочена преди всичко към пациентите с онкологични заболявания и техните близките, към здравите хора желаещи да бъдат информирани за възможностите за превенция от туморни заболявания и към всички работещи в сферата на здравеопазването, желаещи да разширят мирогледа си.

Диганозата рак, като синоним на обреченост на една концепция

Увлечени от ежедневните ни житейски проблеми малцина от нас са си задаават въпроса защо диагнозата рак, при наличието на сериозни достижения в областта на науката и медицината, е посевместно приета за ситуация на обреченост. Инстинктивно хората, а пък  и обществото като цяло, загърбват този проблем, приемат го за лош шанс, удар на съдбата, обреченост и единственото, което предприемат е отхвърлянето му от списъка с житейските проблеми, безучастие и надеждата, че това няма да те сполети. На практика, налице е не само един дългогодишен нерешен медицински проблем, но и един бих го нарекъл и медико-социален феномен на обреченост и бездействие.

Въпреки, че в последните десетилетия в „борбата срещу рака” са вложени стотици милиарди долара/евро (предимно за разработка на нови химични препарати и радиологична апаратура) промяната на смъртността за периода 1975-2014 е близо до 0 (нула) % ( ).

Заболеваемост и смъртност от рак за периода 1975 – 2010 в САЩ, Cancer Statistics, 2014. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2014

По данни от Национален Раков Регистър в България, в България увеличението на смъртността за периода 1980-2012 е около 30 % за мъжете и 12 % за жените.

Статистическите данни показват, че онкологичната заболяемост и резултатността от лечението остават нерешен и непрекъснато задълбочаващ се, не само медицински, но и социален проблем в световен мащаб. Все по-ясно става, че заложената конвенционална концепция за лечение на онкологичните заболявението не отговаря на съвременните изисквания и още по-малко на очакванията на болните. Допълнителна информация за резултатността от приложениета на конвенционалната онкотерапия и проблемите свързани с приложението и може да получите на http://www.integramed.org интегративна-медицина/конвенционална-онкотерапия /

Основните проблеми от медицинска гледна точка свързани с ниската резултатност от практическото приложение на тази концепция са следните:

 • Игнориране на факта, че онкологичното заболяване не е локално заболяване, а системно. С други думи, лекува се само туморът, но не и причините, водещи до възникването му.
 • Проблемът с качеството на живот на лекуваните болни е далеч от своето решение. Усложненията и токсичните ефекти от операция, химиотерапия и лъчетерапия се приемат като „неизбежното зло”, а отстраняването на тумора единствена цел.
 • Налагане на стандарт при лечението на онкологичните заболявания, игнорира ролята на творческия елемент в практиката на лекарите и елементазира тяхната дейност.
 • Стандартният подход забавя и ограничава въвеждането на новите достижения в медицината. Игнорира се ролята и значението на персоналния подход при лечението и правото на избор на пациента.

Проблемите от социална гледна точка включват:

 • Непрекъснато нарастващи разходи свързани с лечението на онкологичните заболявания, без това да подобри съществено резултатността от лечението. През 2015 г. едно проучване на National Bureau of Economic Research в САЩ установява нарастване от 10% ежегодно цената на лекарствата за периода 1995 г. до 2013 г., което представлява увеличение с 8500 $ годишно. Цената за една година от живота се увеличава до $ 139 100 през 2005 г. и $ 207 000 през 2013 г. По данни на American Society of Clinical Oncology новите одобрени за приложение лекарства струват средно 10 000 $ на месец, като някои достигат до 30 000 $ на месец. За сравнение, преди едно десетилетие средната цена на месец на нови лекарства е била около 4500 $.
 • В България през 2012 г. НЗОК е похарчила 60 млн. лв. за лекарства за лечението на болните с онкологични заболявания. През 2013 г. нарастват на 174 млн. лв., през 2014 г. – 217 млн. лв, а през 2015 г. – 247 млн. лева.
 • За разлика от разходите за лечението на други заболявания, липсва възвръщаемост на вложените финансови средства, което поставя онкотерапията в определението за самоцелен крупен бизнес без медицинско и социално покритие.
 • Използваните в стандартната медицина лечебни методи са изцяло под контрола на държавата и фармацията и обслужват само и единствено техните финансови интереси.
 • Контролираната от държавата и фармацията информация относно възможностите и резултатността от конвенционалната онкотерапия с нищо не допринася за напредък в тази област, а само задълбочава недоверието и безнадежността. В повечето случаи тя служи единствено да подсили усещането за обреченост и да покаже на болния, че няма друга възможност извън стандартното лечение.
 • В обучението на лекарите са заложени догми целящи единствено запазване на статуквото и значително разминаващи се с научните факти и достижения.
 • Лекарите занимаващи се с лечението на онкологичните заболявания са ограничени единствено в приложението на стандартното лечение. Върху тези които си позволяват да излязат извън стандарта се прилагат различни административни и финансови санкции.
 • При недостатъчен контрол, единственият приоритет на лекуващите онкологични заболявания, лишени от творческия елемент, е формалното изпълнение на стандартните процедури, но не и качеството на лечението. Последицата от тази ситуация е загубата на доверие и взаимодействие между лекуващ екип и пациент и в крайна сметка незадоволителни резултати.

Практически съвети към болните с онкологични заболявания

Един от най-тежките моменти в живота на болните с онкологични заболявания е свързан с шока и стреса от поставената диагноза. Естествена реакция в тези случаи е да се потърси съдействието и мнението на специалисти в тази област на медицината.

Като ответна реакция, първото което научава пациентът е, че незабавно трябва да се включи в лечебна програма включваща операция, лъчетерапия и химиотерапия в различни комбинации. За съжаление масовата практика в тези случаи е да се използва състоянието на стрес, шок и страх на болния за упражняване на психологически натиск за да се убеди за незабавното включване на лечение. В тази ситуация болният се превръща в послушен и пасивен участник, без каквито и да е съпротивителни сили и възможности.

И тук липсата на информация не позволява на болния и неговите близки да предприемат адекватни мерки и решения. Единствените случаи, в които трябва да се предприеме незабавно лечение са тези, в които има усложнение от заболяването в напредналите стадии, които застрашават непосредствено живота на болния. Такива случаи са кръвотечение, което не може да се преустанови с лекарства, чревна непроходимост, остро повишаване на вътречерепното налягане при тумори на мозъка, при които се налага спешна оперативно намеса. В останалите случаи, при които живота не е непосредствено застрашен, винаги има достатъчно време за внимателно и обстойно обмисляне на решението за избор на лечение. Факт е, че от зараждането на тумора до появата на първите симтоми на заболяването, с които то е диагностицирано, изминават около 5-6 години, така че забавянето с няколко седмици не променя съществено ситуацията в негативен план. За съжаление, в повечето случаи, практиката за подготовка и провеждане на конвенционалните методи на лечение отделя твърде малко внимание на личния контакт и информираността на пациентите относно множество важни аспекти засягащи лечението им.

На практика отговорите на редица важни въпроси за болните се измества от единствено от важността за незабавно започване на лечение. За не малка част от болните дори и в хода на лечението без отговор остават основни въпроси като:

 • Какви са всички възможни варианти за лечение?
 • Може ли предложеното лечение да премахне тумора?
 • В случаите с напреднало метастатично заболяване, каква е очакваната продължителност на ремисията?
 • Каква е продължителността на очакваната преживяемост от лечението?
 • Какви са страничните ефекти от лечението и отражението им върху качеството на живот?
 • Каква е разликата в лечебната концепция на стандартната онкотерапия и интегративната онкология?
 • Какви са предимствата и недостатъците на двата метода?
 • Може ли да се комбинира стандартното лечение с методи от интегративната онкология?
 • След проведеното лечение какви мерки могат да се предприемат, за да се намали вероятността от рецидиви на заболяването?

Въоръжен с нужната информация за заболяването и получил отговор на изброените въпроси от проведените консултации болният е изправен пред следващата дилема, а именно избора на подходящо за него лечение.

В процеса на избор на лечение всеки болен с онкологично заболяване трябва да вземе активно участие, а да не се оставя по течението на рутината практика. В това отношение бихме предложили от практическа гледна точка следните съвети:

 • Не се подавайте на паниката и си осигурете достатъчно време за информация и обмисляне.
 • Съберете максимално пълна информация за вашето заболяване и съвременните възможности за лечение, както стандартната, така и интегративната онкология.
 • Информационните источници за възможностите на интегративната онкология трябва да бъдат от лекари с престижна професионалната автобиография.
 • Не се осланяйте само на едно професионално мнение за вашето заболяване, колкото и от добър и доказан професионалист да е. Винаги търсете второ и трето мнение. От съществено значение е и консултацията с утвърдени специалисти работещи в областта на интегративната медицина.
 • Не се оставяйте други да вземат вместо вас жизнено важни решения.
 • Опирайте се и ползвайте активно помощта на най-близките до вас хора.
 • Използвайте всички достъпни възможности за подобряване на психическото ви състояние.
 • Доверието в лекуващия лекар и тясното взаимодействие с него е залог за максимална резултатност от лечението.
 • Активната ви позиция и участие в хода на лечението дава съществено позитивно отражение на лечебните възможности.

В това отношение не са един или два примерите от живота и практиката, демонстриращи, че волята и решимостта на болния за борба със заболяването могат доведат понякога до граничещи с невероятното резултати.

За тези, направили своя избор на лечение, изхождайки от съвременните достижения на медицината и принципите на интегративната онкология можем да предложим следните съвети:

 • Провеждането на конвенционално лечение, в какъвто и да е вариант, не изчерпва грижите за вашето здраве. Трябва да се знае, че с използването на трите основни метода – операция, лъчетерапия и химиотерапия в ранните стадии на заболяването може да се постигне пълно отстраняване на тумора, но не и премахване на причините за неговото развитие. В по-напредналите стадии тези методи могат да постигнат ремисия или преустановяване развитието на заболяването, но възможностите им за дълготрайна ремисия в повечето случаи са ограничени. Комбинирането на стандартната онкология с методи от интегративната онкология (т.н. комплементарно лечение) може в значителна степен да намали страничните ефекти.
 • Реална възможност за подобряване на лечебните резултати е използване на съвременната превантивна медицина. За съжаление, все още тези методи не намират своето разбиране и практическо приложение в рутинната практика на лекарите, ангажирани с лечението на онкологични заболявания. Широко се прокламира профилактиката за ранно откриване на туморни заболявания, но превенцията от онкологични заболявания и рецидивите им на практика остават без внимание и реални действия.
 • Интегративната онкология е теория и практика, която използва и прилага активно всички съвременни достижения в областта на превенцията и лечението на онкологичните заболявания. За постигане на целите на превенцията се използват разнообразни методи като: диета и хранене, промяна в стила на живот, с което се редуцират карциногенните фактори, методи за очистване на организма от различни токсични фактори, коригиране на различни функционални нарушения в организма, стимулация на имунната система, редуциране на среса и възстановяване на психологичния баланс, използване на нетоксични методи за подтискане на туморния растеж и др.
 • Лечението с методите на интегративната онкология изисква изключително активно участие на болния в цялостния лечебен процес. Обичайно лечението протича с две лечебни програми еднат от които в домашни условия и качественото и изпълнение е изцяло ангажимент на самия болен. Липсата на адекватно лечение в домашни условия редуцира в значителна степен лечебния резултат.
 • Очакваната резултатност от лечението по метода на интегративната онкология включва успешно повлияване в около 80% от случаите, много добро качество на живот и запазен имунитет.

Това което предлагаме на пациентите в нашата клиника е комплексно лечение с многообразие от лечебни методи от арсенала на интегративната медицина, описани в нашата интернет страница, по индивидуална програма за всеки един болен. Лечението е насочено в три основни направления: засилване и укрепване на собствените защитни сили на организма, локално въздействие върху тумора с нетоксични методи и процедури , насочени към намаляване на стреса и психоемоционалния дисбаланс. Водещ метод сред използваните методи е Инсулин потенцираната терапия, която е с доказани възможности за постигане на ремисия в 80% от случаите. Лечението включва две програми: домашно лечение и лечебни процедури в клиниката.

За допълнителна информация относно възможностите на използваните от нас методи може да се запознаете с документалния филм „Ракът е лечим сега“ с презентацията на 31 водещи световни експерти по рака, учени, лекари и автори – https://www.youtube.com/watch?v=lNH2ElJen1o&t=1576s. Самото заглавие на филма, зад което стоят доказани лекари с висока професионална репутация, дава отговор на въпроса: диагнозата рак присъда ли е?

Изхождайки от съвременните достижения на медицината и собствения ни практически опит, ние считаме, че диагнозата на онкологична заболяване не е синоним на обреченост, а задължава болните активно да се включат и участват в лечебния процес. Добрата информираност, изборът на подходящ метод за лечение и лекуващ лекар и широкото използване на съвременните методи на превенция дават реални възможности за подобряване на лечебните резултати. Резултатността на конвенционалните методи на лечение в днешно време е далеч от изискванията и желанията на болните и е сериозна предпоставка за търсене на нови възможности. Теорията и практиката на интегративната онкология е реален факт и практическа възможност за подобряване на лечебните резултати, дори и в напредналите случаи и това не трябва да е извън полезрението на болните.

Използвани източници:

Morbidity and mortality from cancer for the period 1975 – 2010 in the US, Cancer Statistics, 2014. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2014

Стандартизирана смъртност (Световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и година диагноза в българия за периода 1980 – 2012г. Национален Раков Регистър, Том XXIII Volume XXIII 2014, стр. 138,

Christo Damyanov, Gherasimova DM, Avramov LA and Masley IK. Insulin Potentiation Therapy in the Treatment of Malignant Neoplastic Diseases: A Three Year Study  Cancer Sci Ther. Volume 4(4): 088-091 (2012) – 088.

Christo Damyanov, Desislava Gerasimova, IvanMaslev, and Veselin Gavrilov. Low-Dose Chemotherapy with Insulin (Insulin Potentiation Therapy) in Combination with ormone Therapy for Treatment of Castration-Resistant Prostate Cancer. International Scholarly Research Network ISRN Urology Volume 2012, Article ID 140182, 6 p.

Конвенционална онкотерапия, реалност и проблеми – http://www.integramed.org/интегративна-медицина/конвенционална-онкотерапия/

Нow Much Cancer Costs – https://www.drugwatch.com/2015/10/07/cost-of-cancer/

Oncologists Worry About Rising Costs of Cancer Treatment – http://health.usnews.com/health-news/patient-advice/articles/2015/07/01/oncologists-worry-about-rising-costs-of-cancer-treatment

 

Документален филм „Ракът е лечим сега“ – https://www.youtube.com/watch?v=lNH2ElJen1o

 

Концепция и практика на интегративната медицина – http://www.integramed.org /

НЗОК плаща скъпите лекарства за рак, но не и евтината грижа – http://www.sociopower.net/skandalno/item/1122-nzok-plashta-skapite-lekarstva-za-rak-no-ne-i-evtinata-grizha.html


07/06/2018
Коментари