Блог

Аудио-вестибуларна лаборатория, УМДЦ, ФДМ, МУ-ВарнаХаресай и сподели

Аудио-вестибуларната лаборатория на Университетския медико-дентален център е създадена с цел диагностика, лечение и профилактика слуха, равновесието и съня на пациенти от всички възрасти.Работи в тясно научно сътрудничество с други такива университетски центрове като, Питсбърг, Маастрихт, Пиза, Рим, Литъл Рок, Мюнхен, Москва, Бангалор, Анкара, Цюрих, Киев, Лондон, Порто Алегре, Хале, Минеаполис, Безие, Париж, Одрин, Солун, Букурещ.

Влабораторията се извършват пълна диагностика на слуха от външния слуховканал до главния мозък. Най-новият софтуер на съвременните аудиометри, тимпанометри, апарати, сканиращи с акустични модели кохлеата, евокиранипотенциали от мозъчния ствол подпомагат специалистите много прецизно даустановят мястото на намаление или липса наслух. Новата електрофизиологичнаапаратура се използва и зарехабилитация на слуха.Могат да бъдат консултирани все по-често срещаните вмлада възраст и социално значими заболявания, протичащи с неизясненшум в ушите, замаяност, световъртеж, загуба на равновесие, намален слух,главоболие и нестабилност на походката. Аудио-вестибуларна апаратура, закупена от МУ-Варна, е оборудвана и с последнопоколение аудио-вестибуларен стол, разполага със собствена софтуернамрежа и с допълнителен модул за съхраняване на информацията с научнацел. Вестибуларната апаратура включва визуализиращи очила от последнопоколение с най-прецизен софтуер, виртуална реалност и 3D-системи задиагностика на прогресивно нарастващия брой на отоневрологичнизаболявания дължащи се на високия стрес, затлъстяване, нарушения на съняи др.Продължителността на пълния анализ на слуховия и вестибуларнияанализатор може да продължи до 1 час и половина и дава обратнаинформация за различни нива на загуба на слуха или вестибуларнатафункция.Апаратурата е подходяща за диагностични изследвания при отологични,неврологични, ендокринологични и психиатрични заболявания, след ударили друга травма на главата, при захарен диабет, при сутрешно замайване,продължаващо повече от седмица, мигрена, внезапно възникналоглавоболие, морска болест, за ранен детски скрининг, пароксизмалновертиго. С новата апаратура и детайлно изследване на кохлеарните иретрокохлеарните нарушения на слуха и вестибуларния апарат се даваотлична диференциална диагноза и насоки за лечения на заболявания катоМениерова болест, вестибуларен невронит, мигрена, внезапна слухова загуба, когнитивни заболявания. Могат да се правят най-точни изследванияза трудова експертиза и на работещи в авиацията, морското дело, активниспортисти, водолази и височинни работници.

Otoaccess Databaseе приложение за персонални компютри за лесно управление на пациентска информация, оценка на изследванията, поддържане на профили на всеки пациент с всички направени до момента изследвания. Базата данни е уникален интерфейс, интегриращ аудиологични и вестибуларни модули от различни производители. Базата данни Otoaccess предоставя комплексен инструмент за управление на данни и предлага непрекъснат и бърз начин за добавяне на пациентска информация, стартиране на модул за изследване, а след завършването му – сигурно съхранение на резултатите от всички проведени тестувания, по сесии в базата данни. Системата работи с направата на акаунти – с потребителско име и парола, с оглед качествено и сигурно запазване на информацията за пациентите. Поддържа се и функция за редовно компилиране на резервни копия на базата данни. От всички модули, включени в базата данни, има функция за принтиране на всяко направено изследване.

Sera с модул ABRIS

   Модулът Sera представлява многофункционално ръчно екраниращо устройство, което може да извършва и записва автоматична слухова реакция на мозъчния ствол. Този модул се използва за аудиологично изпитване и документиране на слухови и неврологични нарушения, като се използват слухови потенциали от вътрешното ухо, слуховия нерв и мозъчния ствол. Целева популация за изследване с модула Sera са новородените с цел скрининг на слуха. Sera работи с различни трансдюсери и кабелни конфигурации.

Titan – тимпанометърс импедансметър

Titan с IMP440 Impedance system (Импедансна система) е апарат за електроакустични тестове, който произвежда контролирани нива на тестови тонове и сигнали, предназначени за употреба при диагностична оценка на слуха за проводимост и за подпомагане на диагностиката на възможни отологични заболявания. Възможни са тимпанометрия и акустични рефлекси. Измерват се различни коефициенти – на отражение, поглъщане, пропускане, групово забавяне на отражение, комплексен акустичен импеданс и адмитанс, еквивалентен обем на ушния канал. Позволява се функционална оценка на средното и външното ухо.С IMP 440 системата се изследват пациенти от всички възрасти.

AD629 – диагностичен хибриден въздушно-костен аудиометър

   Аудиометърът AD629 е устройство, което позволява диагностицирането на загуба на слух. Изходящите сигнали – сила и честота – зависят от клинициста и варират. Включена е и речева аудиометрия. Нужна е колаборацията на пациента, но въпреки възможността да няма достатъчно добра такава, налични са тестове, които да потвърдят или отхвърлят загубата на слух. Подходящи пациенти са от всички възрастови групи, пол и здравословно състояние.

Air Fx – Калоричен иригатор

   Калоричният иригатор Air Fxвпръсква хладна или топла течност-дестилирана вода за провеждане на калорични тестове за диагностика на вестибуларния апарат. Водният поток се насочва към тъпанчевата мембрана през ушния канал на пациента, като се създава разлика в температурата в ушите, което води до проявата на нистагъм в очите на пациента. След направата на една хладка и една топла иригация за всяко ухо, се сравняват отговорите към иригацията, за да се открие кой вестибуларен сензор – ляв или десен – е отслабен. Модулът може да работи във връзка с някой от модулите VisualEyes 515/525 / VNG. Изследването се прави на деца и възрастни с нормален външен слухов канал, анатомия на средното ухо, без активни инфекции, отворени рани, наличие на ушна кал, перфорация на тъпанчето, в клинична среда.

VisualEyes 515/525

VisualEyes-модулътпредставлява комплексна софтуерна платформа и предоставя възможност за изследване на нистагъма, проявявам от пациента – videonystagmography (VNG), видеонистагмография.Диагностицират се и се документират вестибуларни нарушения. Използват се очила, с монтирани видеокамери, показващи, записващи и съхраняващи движенията на очните ябълки по време или след завъртване на пациента на въртящ се стол. Информацията впоследствие се използва за диагностициране на вестибуларни нарушения. Пациентите, които могат да се изследват, е препоръчително да бъдат на 5 и повече години.

EyeSeeCam- vHIT

   Модулът позволява изследване на пациенти със замайване. Правят се Head Impulse Tests (HIT), за да се измеривестибуло-окулярниярефлекс(VOR). Импулсите на главата са движения с малко позиционна амплитуда – между 10 и 20 градуса, но с високо ускорение и скорост. При клинично провеждане без количествен анализ тестът открива само наличието на коригираща сакада като косвен признак за вестибуларно нарушение. При пациенти с едностранно нарушение, количественият HIT-тест е силно надежден, като калоричния тест дори. Този модул предлага леки очила и интегрирана система за инерционно измерване за обективен и количествено измерим HIT-тест. Може бързо и лесно да се разграничи световъртеж с периферен или централен произход. Тестът е съвременен, бърз и икономичен, може да се извърши до леглото на болния, в спешно отделение или в амбулаторни условия, при свързване чрез USB-кабел за лаптоп. Предоставя се информация за функцията на вестибуларната система за поддържане на баланс, като се предоставя обективна информация за отговора на скоростта на окото спрямо стимула скорост на главата, като се показва усилването на VOR в равнината на въртене на главата. Подходящи за изследване пациенти са на 5 и повече години, физически здрави,виждащи проектиращите се на стената срещу него червени точки.

Virtual SVV – очила за виртуална реалност

   Модулът, в който се използват очила за виртуална реалност, е предназначен за измерване на субективната визуална вертикала и способността на пациента да я изравнява. Пациентите трябва да са на 8 и повече години. Оценяват се способностите на пациентите да регулират линия при отсъствие на други видими сигнали, която да е успоредна на вертикалата. Необходимата сензорна информация се предоставя предимно от вътрешното ухо. Ако то не функционира нормално, ще има отклонение в отговора на пациента.

Модул Eclipse – мултифункционална система за скрининг, обединяваща няколко подсистеми

cVEMP и oVEMP

Eclipse заедно с VEMP (Вестибуларен евокиранмиогенен потенциал) е предназначен за тестове на вестибуларния евокиранмиогенен потенциал в подкрепа на оценката на вестибуларната функция. Целевата група за изследване включва пациенти на над 8-годишна възраст.

TEOAE – пулсово предизвикани отоакустични емисии

Eclipse TEOAE е предназначен за аудиологични оценки и документиране на смущения в ушния тракт с помощта на транзиентниевокираниотоакустични емисии. Целевата група за изследване  включва всички възрасти.

DPOAE – отоакустични емисии, продукт на изкривяване

Eclipse DPOAE е предназначен за аудиологични оценки и документиране на смущения в ушния тракт с помощта на отоакустични емисии, продукт на изкривяване. Целевата група за изследване са всички възрасти.

ABRIS – скрининг на деца за изследване на отговора от мозъчния ствол

Eclipse ABRIS е предназначен за аудиологични оценки и документиране на смущения в ушния тракт и нервната система с помощта на слухови евокирани потенциали от вътрешното ухо, слуховия нерв и мозъчния ствол. Целевата група за изследване са новородените – скрининг.

ASSR

Eclipse ASSR (отговори на бързи слухови стимули) е предназначен за записване и анализ на човешки физиологични данни за диагностика на слухови и свързани с чуването функции. Целевата група за изследване включва всички възрасти.


26/04/2022
Коментари