PRof._Elena_Aleksandrova.jpg

Телефон 02/807 62 18; 02/953 40 42
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Пловдивско поле 6 - УСБАЛО
Специалност ,
Ключови думи  
 • Частна практика - ул. Лайош Кошут 10
 • Проф. д-р Елена Александрова е Началник отделение по мамология и реконструктивна хирургия в СБАЛ по онкология, гр. София.
 • Тя работи в онкологичната болница от 33 години и се занимава с хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза.Образование:1993г. Висш Медицински Институт, София

  1995г. Специалност по Обща хирургия

  1998г. Специалност по Онкология

  2002г. Придобита Научна и образователна степен „Доктор”

  2004г. Придобита Научно звание „Доцент”

  2014г. Придобита Научна и образователна степен „Доктор на медицинските науки”

  Специализации:

  1979-1981г. - Клинична ординатура по спешна хирургия в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”

  1996г. SIS курс по комплексно лечение на рака на млечната жлеза в MD Anderson Cancer Center, Houston Texas

  2007г. ЕSMO - курс - Рак на млечната жлеза, София

  2010г. EIO Milan, Italy курс по онкопластична хирургия с практически занимания

  2011г. EIO Milan, Italy курс по сентинелна биопсия на лимфни възли при рак на млечната жлеза

  Професионален стаж:

  От 1979 до 1981г. ординатор в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”

  От 1981г до 2001г. - научен сътрудник в Хирургична клиника на Националния Онкологичен Център, София

  От 2001г. до момента - лекар и Завеждащ Мамологично Отделение към Торакална Клиника на СБАЛ по Онкология, София

   Членство:

  • Български Лекарски съюз

  • Българска Национална Асоциация по Онкология

  • Българско Хирургично Дружество

  • Societe International of Senology (SIS)

  • Bolkan Union of Oncology (а от 2008 е член на Editorial Board, Journal of the Balkan Union of Oncology- JBUON)

  Научни интереси:

  • Органосъхраняващо лечение при ранния карцином на млечната жлеза

  • Реконструктивни операции при рак на млечната жлеза

  • Нови техники за интраоперативно стадиране и лечение на регионалните лимфни възли

   Научни публикации:

  Доц. Александрова иам над 40 научни участия на конгреси и конференции в страната и чужбина, една монография „Органосъхраняващи операции при рак на млечната жлеза”, съавторство в две монографии, над 30 публикации в наши и чужди списания в областта на хирургичното лечение на туморите на млечната жлеза.

  Научни изследвания:

  Ръководител е на съвместно проучване на Националния Онкологичен Център и Националния Център по Хематология и Кръвопреливане, София на тема „Клинично значение на микрометастазите в костния мозък на болни с начален рак на млечната жлеза.” 1999г.