prof_angelina_kiselova.jpg

Работно време От понеделник до петък от 8.00-13.00 часа
Телефон 02/954 12 49; 0883/831 077
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Свети Георги Софийски 1 - Факултет по дентална медицина
Специалност
 • Проф. Киселова е международно утвърден специалист по орална медицина, орална патология и дентална клинична алергология. Консултант на Диамед София в тези области.

  Проф. Киселова е завършила Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в гр. София през 1970 г., след което специализира в различни области на денталната медицина и придобива специалностите: „Терапевтична стоматология”, „Пародонтология и ЗОЛ”, „Кариесология и ендодонтия”, „Обща дентална медицина”, „Дентална клинична алергология”, „Здравен мениджмънт”.

  От 2004 г.. е професор във Факултета по дентална медицина, МУ-София, а от 2012 г. е ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”, национален консултант е по „Дентална клинична алергология”.

  Създател е на:
  -    специалност „Дентална клинична алергология” за следдипломно обучение и специализация

  на магистри лекари по дентална медицина, която е включена в Наредба № 31/26.12.2007 г. за следдипломно обучение в системата на МЗ.
  -    2 основни задължителни учебни дисциплини за студенти по дентална медицина – „Дентална клинична алергология” и „Орална патология (диагностика)”, включени в учебния план на специалността „Дентална медицина”, съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина”.
  -    2 свободно избираеми учебни дисциплини за студенти по дентална медицина – „Орална медицина” и „Дентална алергология и огнищна диагностика”, включени в учебния план на специалността „Дентална медицина”, съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина”.
  Дисциплините са въведени във факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна.

  Проф. Киселова е основен преподавател по дисциплините „Орална патология” и по „Дентална клинична алергология” на студенти по дентална медицина във ФДМ – София.

  Проф. Киселова е научен ръководител на:
  -    14 докторанти, успешно защитили докторски дисертации, 3 от които – хабилитирани;
  -    9 специализанти, успешно получили специалност по „Дентална клинична алергология”.

  Автор и съавтор е на 10 учебника в областта на оралната медицина и денталната клинична алергология и

  на над 450 научни статии у нас и в чужбина.