doc_vasil_karakostov (1).jpg

Телефон 0898 55 12 45
разстояние:
Адрес гр. гр. София, бул. “ Иван Гешов” №15 - УМБАЛ „Св. Иван Рилски” - Клиника по неврохирургия.
Специалност
Ключови думи  
 • Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м.
  Доцент в катедра Неврохирургия ,Медицински факултет при Медицински
  университет - София
 • Завършва медицина през 1982г. в МУ гр. Пловдив
 • През 1986г. придобива специалност по неврохирургия.
 • Специализира “Евокирани мозъчни потенциали” при проф. Vinko Dolenc в
  Любляна през 1988г.
 • През 1996г. е назначен за главен асистент в Клиниката по неврохирургия на
  МУ - София.
 • Специализира Стереотаксична неврохирургия през 1998-1999г., в Женева-
  Швейцария и Стокхолм – Швеция.
 • Защитава научната степен “Доктор”, през 2004г. на тема; “Стереотаксични
  интервенции при мозъчни процеси”.
 • Доцент по Неврохирургия в Катедра по Неврохирургия на МУ София от
  2006 год.
 • Специализира спинална микроневрохирургия през 2005-2007г. в „Шоен
  клиник” - Мюнхен –Германия, под ръководството на Проф. М. Майер
 • Специализира гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия в
  Цюрих, Берн, Залзбург, Брюксел и Лайден –Холандия.
 • Лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна
  асоциация „АОSPINE”
 • „АОSPIN - Europ” му присъжда през 2011г. - „Платинен статус” – за
  гръбначна хирургия, с валидност - до 2014г.
  Професионални интереси:
  Неврохирургия и микриневрохирургия,
  Гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия
  Минимално инвазивна неврохирургия
  Стереотаксична неврохирургия
  Ендоскопска неврохирургия
  По настоящем:
  „Доцент по неврохирургия” в Клиниката по Неврохирургия на МУ София,
  и Началник отделение по гръбначна неврохирургия в Университетската
  Болница Св. Иван Рилски – София.